Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Je dobré vedieť

 1. ZÁSADY POŽEHNANÍ A KONSEKRÁCIÍ RÍMSKOKATOLÍCKYCH KOSTOLOV

  Aj napriek tomu, že v určitých prípadoch platia výnimky, v zásade v súčasnosti platí, že:

  a) Požehnať (benedikovať (benedictio)) kostol môže kňaz, generálny vikár, biskup, arcibiskup pôsobiaci na území svojej diecézy alebo arcidiecézy, ktorá sa nachádza v Slovenskej republike.
  b) Konsekrovať (dedikovať (dedicatio)) kostol môže výlučne diecézny biskup alebo arcibiskup pokiaľ sa nachádza na území svojej diecézy alebo arcidiecézy.
           Ak má biskup alebo arcibiskup konsekrovať kostol na území mimo svojej diecézy alebo arcidiecézy, avšak na území Slovenskej republiky, potrebuje na to povolenie.
           Takisto platí, že ak má kostol konsekrovať neslovenský hierarcha na území Slovenskej republiky, alebo slovenský biskup či arcibiskup na území iného štátu ako je Slovenská republika, potrebuje na to povolenie.
           Výnimku z titulu svojej funkcie má jedine apoštolský nuncius.
  c) Konsekrovať (dedikovať (dedicatio)) kostol môže aj pomocný biskup diecézy alebo arcidiecézy, pokiaľ sa nachádza vo svojej diecéze alebo arcidiecéze. Ak by konsekroval kostol v osobe pomocného biskupa mimo svojej diecézy alebo arcidiecézy, tiež potrebuje povolenie.
  d) Konsekrovať (dedikovať (dedicatio)) oltár môže z poverenia alebo v zastúpení diecézneho biskupa alebo arcibiskupa aj generálny vikár diecézy alebo arcidiecézy. Na konsekráciu kostola však spravidla nemá kompetenciu.

 2. ZÁSADY POSVIACOK GRÉCKOKATOLÍCKYCH CHRÁMOV

  a) Ak ide o posviacku nového chrámu alebo chrámu po obnove, svätiteľom je eparchiálny biskup/arcibiskup. V nevyhnutných prípadoch môže niekoho delegovať.
  b) Ak ide o posivacku chrámu alebo chrámu po obnove, svätiteľom je eparchiálny biskup/arcibiskup. V nevyhnutných prípadoch môže niekoho delegovať.
  c) Kríž naverejnom priestranstve (na cintoríne, pri ceste), kalich a diskos v odôvodnených prípadoch môže posvätiť aj delegovaný kňaz. Inak táto kompetencia pripadá biskupovi/arcibiskupovi. 


 3. ZÁSADY POSVIACOK PRAVOSLÁVNYCH CHRÁMOV

  a) Ak ide o posviacku nového chrámu alebo chrámu po obnove, svätiteľom je eparchiálny biskup/arcibiskup. V nevyhnutných prípadoch môže niekoho delegovať.
  b) Ak ide o posivacku chrámu alebo chrámu po obnove, svätiteľom je eparchiálny biskup/arcibiskup. V nevyhnutných prípadoch môže niekoho delegovať.

 4. ZÁSADY POSVIACOK EVANJELICKÝCH KOSTOLOV

  Zásady posviacok sú zaznamenané v tzv. chrámovej agende, kde v súčasnosti platí, že:

  a) Ak je kostol nový, posviaca ho dištriktuálny biskup (porov. čl. 43. Cirkevno-právneho predpisu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku bod 4) písm. f)
  b) Ak je svätený kostol po obnove môže ho vysvätit senior alebo konsenior. Zvyčajne je to však kompetencia seniora.
  Hovorí o tom článok 42. (časť Senior) Cirkevno-právneho predpisu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku v bode 4) písm. e) - „vykonáva posviacky v cirkevných zboroch okrem posviacky nových chrámov a nových modlitební.“
  c) Ak sa koná posviacka obnoveného kostola v inom senioráte, k akému je senior alebo konsenior príslušný, na posviacku potrebuje mať povolenie
  d) Ak sa koná posviacka obnoveného oltára, kazateľnice, organu a krstiteľnice, svätiteľom je príslušný senior.
  e) Liturgické nádoby (spovedné nádoby) môže svätiť aj miestny farár/farárka.

  Vo väčšine prípadov je v období 20. a 21. storočia ako prvý pri evanjelických kostoloch uvedený svätiteľ kostola. Výnimky v zozname svätiteľov evanjelických kostolov (prípady, kedy kostol svätil viac ako jeden kňaz/biskup) sú pri nasledovných kostoloch:

  Vysoké Tatry (Tatranská Lomnica) (1902), Plavnica (1909), Kráľovce-Krnišov (1911), Trnava (1924), Jurské (1929), Hanková (1930), Veľké Leváre (1938), Považská Bystrica (1943), Skalica (1947), Sľažany (1948), Kysak (1950), Jelka (1971), Jurské (1984), Ozdín (1987), Košeca (1994), Hencovce (2006).

 5. ZÁSADY POSVIACOK KOSTOLOV REFORMOVANEJ KRESŤANSKEJ CIRKVI

  a)
  b)
  c)

 

VYSVETLIVKY K CHRONOLÓGII EVANJELICKÝCH FARÁROV A FARÁRIEK, PÖSOBIACICH V CIRKEVNÝCH ZBOROCH

Je pravidlom, že zborový farár cirkevného zboru je vždy inštanovaný, námestný farár nebýva inštalovaný, ale menovaný. Inštalácia zborového farára by mala prebehnúť spravidla do troch mesiacov od príchodu do cirkevného zboru.

adm. - administrujúci farár/farárka
NámF. - námestný farár / námestná farárka
ZbF. - zborový farár
kap. - kaplán, kaplánka

SEBF UK - Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
EFB UK - Evanjelická bohoslovenská fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

VYSVETLIVKY K CHRONOLÓGII GRÉCKOKATOLÍCKYCH FARÁROV, PÖSOBIACICH VO FAROSTIACH

Pre zjednodušenie pojmov pri gréckokatolíckych kňazoch uvádzame len predchádzajúce a nasledujúce miesto ich pôsobenia.

GTF PU v Prešove - Gréckokatolícka Teologická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove

VŠEOBECNÉ VYSVETLIVKY

1) V kolónke s nadpisom kňaz sa machádzajú tí kňazi, ktorí boli vo farnostiach, cirkevných zboroch a cirkevných obciach prítomní v čase posviacky nového alebo obnoveného kostola ako farári, či sprácovia alebo administrátori farnosti, cirkevného zboru a cirkevnej obce.
2) Menoslov pôsobiacich farárov sa nachádza čiastočne spracovaný v časti Zaujímavosti (zatiaľ u evanjelickej cirkvi; neskôr pribudnú ďalšie).

 

 

Ako je možné, že v súčasnosti gréckokatolícky chrám posvätil pravoslávny biskup?

....

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.