Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Svätitelia (rímskokatolícka cirkev)

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV V 20. A 21. STOROČÍ KONČIACA SÚČASNOU TRNAVSKOU ARCIDIECÉZOU

V zozname sa spomínajú len tí generálni vikári, biskupi a arcibiskupi, ktorí na súčasnom území Slovenskej republiky a na území cirkevných jednotiek 1) - 6) požehnali, posvätili alebo konsekrovali nejaký kostol v 20. a 21. storočí.
Biskupi/arcibiskupi, ktorí posvätili kostol na území Slovenskej republiky a zároveň území slovenskej časti Ostrihomskej arcidiecézy pred rokom 1901: Anton Révay (pomocný biskup Ostrihomskej arcidiecézy), František Forgáč (arcibiskup Ostrihomskej arcidiecézy), Ján Scitovský (arcibiskup Ostrihomskej arcidiecézy), Ján Šimor (arcibiskup Ostrihomskej arcidiecézy).
Biskupi ostatných biskupstiev a arcibiskupstiev: Imrich Lósy (varadínsky biskup), Juraj Lippay (jágerský biskup), František Barkóci (jágerský biskup), Pavol Széchényi (vesprémsky biskup), Ignác Koller (vesprémsky biskup), Ján Kéry (vacovský biskup), Leopold Kollonich (biskup Viedenskonovomestskej diecézy), kardinál Žigmund Kolonič (arcibiskup Viedenskej arcidiecézy), Alexander Rudnay.

Cirkevné územia na území súčasnej Trnavskej arcidiecézy od roku 1001.

1) Ostrihomská arcidiecéza (1001 - 31. máj 1993)
    (Následne od 1. júna 1993 až doteraz Ostrihomsko-budapeštianska arcidiecéza)

 1. Medard Kohl (pomocný biskup Ostrihomskej arcidiecézy)
  (menovanie: 17. decembra 1900; konsekrácia: 27. decembra 1900; koniec funkčného obdobia: † 15. januára 1928)

2) Trnavský vikariát Ostrihomskej arcidiecézy (1778 - 21. máj 1922)

(na území Slovenskej republiky v čase existencie Trnavského vikariátu Ostrihomskej arcidiecézy nikto z jej predstaviteľov nepožehnal, neposvätil ani nekonsekroval žiaden kostol)

3) Trnavská apoštolská administratúra (22. máj 1922 - 30. december 1977)

 1. Pavol Jantausch (apoštolský administrátor Trnavskej apoštolskej administratúry)
  (menovanie: 29. mája 1922; konsekrácia: 14. júna 1925; koniec funkčného obdobia: 29. júna 1947)
  Karol Nečesálek (generálny vikár Trnavskej apoštolskej administratúry)
  (menovanie: 26. novembra 1900; koniec funkčného obdobia: † 31. júla 1936)
  Ambróz Lazík (generálny vikár Trnavskej apoštolskej administratúry)
  (menovanie: 1. augusta 1936; koniec funkčného obdobia: 6. júla 1947)
  Michal Buzalka (pomocný biskup Trnavskej apoštolskej administratúry (od 1945 do 7. decembra 1961 mimo pastorácie))
  (menovanie: 17. marca 1938; konsekrácia: 15. mája 1938; koniec funkčného obdobia: † 7. decembra 1961)
 2. Ambróz Lazík (apoštolský administrátor Trnavskej apoštolskej administratúry)
  (menovanie: 8. júla 1947; konsekrácia: 14. augusta 1949; koniec funkčného obdobia: † 20. apríla 1969)

  V období rokov 1949 - 1990 bolo nutné, aby mal každý duchovný v Československu udelený štátny súhlas. Toto ustanovenie bolo prijaté zákonom č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom a vstúpilo do platnosti dňa 14. októbra 1949. Podmienkou udelenia štátneho súhlasu bol sľub, ktorý musel duchovný skladať do rúk predsedu okresného národného výboru, predsedu krajského národného výboru, ministra povereného vedením Štátneho úradu pre cirkevné veci alebo predsedu vlády. Záležalo to od toho, do ktorej „platovej stupnice“ duchovný patril. Štátny súhlas mohol byť prakticky za akékoľvek previnenie, i nevedomé, odobratý.Sľub bol nasledovného znenia: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem verný Československej republike a jej ľudovodemokratickému zriadeniu a že nepodniknem nič, čo by bolo proti jej záujmom, bezpečnosti a celistvosti. Budem ako občan ľudovodemokratického štátu plniť svedomite svoje povinnosti, ktoré vyplývajú z môjho postavenia, a vynasnažím sa podľa svojich síl podporovať budovateľské úsilie smerujúce k blahu ľudu.“ Štátny súhlas bol zrušený novelizáciou vyššie spomínaného zákona (tzv. zrušením štátneho dozoru nad cirkvami) dňa 23. januára 1990.

  Július Gábriš (generálny vikár Trnavskej apoštolskej administratúry)
  (menovanie: 15. mája 1968; koniec funkčného obdobia: 22. apríla 1969)
 3. Július Gábriš (apoštolský administrátor Trnavskej apoštolskej administratúry s právami rezidenciálneho biskupa)
  (menovanie: 23. apríla 1969; koniec funkčného obdobia: 2. marca 1973)
 4. Július Gábriš (apoštolský administrátor Trnavskej apoštolskej administratúry)
  (menovanie: 19. februára 1973; konsekrácia: 3. marca 1973)

4) Trnavská arcidiecéza (30. december 1977 - 30. marec 1995)

Zriadená bulou pápeža Pavla VI. ...

 1. Július Gábriš (apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy)
  (menovanie: 31. decembra 1977; koniec funkčného obdobia: † 13. novembra 1987)
 2. Mons. Ján Sokol (apoštolský administrátor Trnavskej arcidiecézy)
  (menovanie: 14. novembra 1987; konsekrácia: 12. júna 1988; koniec funkčného obdobia: 9. septembra 1989)
 3. Mons. Ján Sokol (trnavský arcibiskup, metropolita Slovenska)
  (menovanie: 26. júla 1989; konsekrácia: 10. septembra 1989; koniec funkčného obdobia: 30. marca 1995)
  Mons. Dominik Tóth (pomocný biskup a generálny vikár Trnavskej arcidiecézy)
  (menovanie: 17. marca 1990; konsekrácia: 16. apríla 1990; koniec funkčného obdobia: 30. marca 1995)
  Mons. Vladimír Filo (pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy)
  (menovanie: 17. marca 1990; konsekrácia: 16. apríla 1990; koniec funkčného obdobia: 30. marca 1995)
  Mons. Dominik Hrušovský (pomocný biskup Trnavskej arcidiecézy (vo funkcií nesvätil žiaden kostol; svätený s osobitým pastoračným poverením pre Hlavné mesto Slovenska - Bratislavu))
  (menovanie: 17. septembra 1992; konsekrácia: 17. decembra 1992; koniec funkčného obdobia: 30. marca 1995)

5) Bratislavsko-trnavská arcidiecéza (31.marec 1995 - 13. február 2008)

 

Dekrét o zmene mena Trnavskej arcidiecézy a o erigovaní konkatedrály sv. Martina biskupa z Tours

Keďže na území Trnavskej arcidiecézy je mesto Bratislava, ktoré postupom rokov vzrástlo počtom obyvateľov a usilovnou prácou tak, že je v ňom sídlo občianskych a štátnych úradov, Jeho Excelencia a najdôstojnejší pán Ján Sokol, trnavský arcibiskup, vyjadril túžby ľudu tým, že naliehavo prosil Apoštolskú stolicu, aby sa Trnavská arcidiecéza vhodnejšie nazývala Bratislavsko-Trnavská.

Kongregácia biskupov po súhlasnom vyjadrení Jeho Excelencie najdôstojnejšieho pána Luigiho Dossenu, carpijského titulárneho arcibiskupa a apoštolského nuncia na Slovensku, rozhodla sa priaznivo vyhovieť predloženej prosbe.

Tá istá Kongregácia na základe zvláštnych právomocí, ktoré jej udelil Ján Pavol II., z Božej prozreteľnosti pápež, rozhodla týmto dekrétom, ktorý má platnosť ako apoštolský list, že Trnavská arcidiecéza s jej doterajším arcibiskupom sa odteraz bude volať Bratislavsko-Trnavská. A keďže si Bratislavsko-Trnavská arcidiecéza zachováva hodnosť arcibiskupského stolca, kostol zasvätený Bohu na počesť sv Martina v meste Bratislava, vyznačuje sa titulom a hodnosťou konkatedrálneho kostola so všetkými právami, hodnosťami, výsadami, aj ťarchami a záväzkami, ktoré takýmto kostolom patria.

Vykonaním tohto aktu poveruje Kongregácia pre biskupov Jeho Excelenciu najdôstojnejšieho pána Luigiho Dossenu a dáva mu potrebné a náležité právomoci aj subdelegovať na vykonanie aktu, o ktorom je reč, ktoréhokoľvek muža ustanoveného v cirkevnej hodnosti s povinnosťou poslať čo najskôr podľa možnosti na tú istú Kongregáciu overený exemplár o vykonaní aktu.

Nijaké opačné rozhodnutie sa nepripúšťa.

Dané v Ríme, v budove Kongregácie pre biskupov, 31. marca 1995.

 

Pozn.: Za konkatedrálu bol Dóm sv. Martina v Bratislave vyhlásený Mons. Jánom Sokolom, arcibiskupom Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy a metropolitom západnej provincie dňa 11. novembra 1995.

 

 1. Mons. Ján Sokol (arcibiskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy, metropolita západnej provincie)
  (menovanie: 31. marca 1995; koniec funkčného obdobia: 13. februára 2008)
  Mons. Dominik Tóth (pomocný biskup a generálny vikár Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy)
  (konsekrácia: 31. marca 1995; koniec funkčného obdobia: 2. apríla 2004)
            Mons. Dominik Tóth (emeritný pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy)
            3. apríla 2004 - 13. februára 2008 († 16. máj 2015)
  Mons. Vladimír Filo (pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy)
  (konsekrácia: 31. marca 1995; koniec funkčného obdobia: 23. novembra 2002)
  Mons. Dominik Hrušovský (pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy (vo funkcií nesvätil žiaden kostol))
  (konsekrácia: 31. marca 1995; koniec funkčného obdobia: 15. apríla 1996)
  Mons. Štefan Vrablec (pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy)
  (menovanie: 19. júna 1998; konsekrácia: 26. júla 1998; koniec funkčného obdobia: 2. apríla 2004)
          Mons. Štefan Vrablec (emeritný pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy)
          3. apríla 2004 - 13. februára 2008 († 1. september 2017)
  Mons. Stanislav Zvolenský (pomocný biskup Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy (vo funkcií nesvätil žiaden kostol))
  (menovanie: 2. apríla 2004; konsekrácia: 2. mája 2004; koniec funkčného obdobia: 13. februára 2008)
  Mons. Ján Orosch (pomocný biskup a generálny vikár Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy (generálny vikár od 13. mája 2004))
  (menovanie: 2. apríla 2004; konsekrácia: 2. mája 2004; koniec funkčného obdobia: 13. februára 2008)

6) Trnavská arcidiecéza (14. február 2008 - trvá)

 1. Mons. Ján Sokol (arcibiskup Trnavskej arcidiecézy)
  (menovanie: 14. februára 2008; koniec funkčného obdobia: 5. júna 2009 (po dosiahnutí kánonického veku 75 rokov poverený vedením arcidiecézy do vymenovania Mons. Róberta Bezáka))
          Mons. Ján Sokol (emeritný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy)
          6. júna 2009 - trvá
  Mons. Ján Orosch (pomocný biskup a generálny vikár Trnavskej arcidiecézy)
  (menovanie: 14. február 2008; koniec funkčného obdobia: 2. júla 2012)
 2. Mons. Róbert Bezák (arcibiskup Trnavskej arcidiecézy)
  (menovanie: 18. apríla 2009; konsekrácia: 6. júna 2009; koniec funkčného obdobia: 2. júla 2012)
  Pavol Zemko (generálny vikár Trnavskej arcidiecézy)
  (menovanie: 12. júla 2009; koniec funkčného obdobia: 1. júla 2010)
          Mons. Róbert Bezák (emeritný arcibiskup Trnavskej arcidiecézy)
          3. júla 2012 - trvá
  Mons. Ján Orosch (apoštolský administrátor „sede vacante“ Trnavskej arcidiecézy)
  (menovanie: 2. júla 2012; koniec funkčného obdobia: 30. augusta 2013)
  Mons. Róbert Kiss (biskupský vikár Trnavskej arcidiecézy pre duchovnú službu veriacich maďarskej národnosti)
  (menovanie: 2012; koniec funkčného obdobia: 1. februára 2020)
 3. Mons. Ján Orosch (arcibiskup Trnavskej arcidiecézy)
  (menovanie: 11. júla 2013; ustanovenie do úradu: 30. augusta 2013; koniec funkčného obdobia: trvá)
  Mons. Ján Pavčír (generálny vikár Trnavskej arcidiecézy*)
         * 
  V období od 4. 7. 2012 do 29. 8. 2012 bol delegovaným generálnym vikárom, keďže arcibiskup Orosch v tom čase spravoval arcidiecézu sede vacante a nemal postačujúce kompetencie na menovanie riadneho
         generálneho vikára. Tie nadobudol až dátumom uvedenia do úradu arcibiskupa Trnavskej arcidiecézy. Oficiálny dátum menovania Jána Pavčíra za riadneho generálne vikára Trnavskej arcidiecézy v archíve chýba,
         preto je uvenedený ako pravdepodobný dátum 30. august 2013, teda deň uvedenia arcibiskupa Jána Oroscha do úradu Trnavského arcibiskupa.
  Peter Šimko (generálny vikár Trnavskej arcidiecézy)
  (menovanie: 1. februára 2020; koniec funkčného obdobia: trvá)
  Mons. Róbert Kiss (generálny vikár Trnavskej arcidiecézy pre duchovnú službu veriacich maďarskej národnosti)
  (menovanie: 1. februára 2020; koniec funkčného obdobia: trvá)

  Poznámky:
 1. Menovacie dekréty Ambróza Lazíka: za generálneho vikára Trnavskej apoštolskej administratúry sa nachádza v archíve na Arcibiskupskom úrade Trnavskej arcidiecézy pod číslom 7550/936. Druhý menovací dekrét do tej istej funkcie zo dňa 30 10. 1945 sa nachádza pod číslom 5374/45. Dekrét o konci funkčného obdobia sa nachádza v archíve na Arcibiskupskom úrade Trnavskej arcidiecézy pod číslom 4495/47.
 2. Menovacie dekréty Mons. Vladimíra Fila: 23. 11. 2002 menovaný za pomocného biskupa Rožňavskej diecézy a biskupa-koadjútora; 27. 12. 2008 menovaný za biskupa Rožňavskej diecézy; 21. 3. 2015 menovaný za apoštolského administrátora Rožňavskej diecézy
 3. Menovacie dekréty Mons. Stanislava Zvolenského: 14. 2. 2008 menovaný za arcibiskupa-metropolitu Bratislavskej arcidiecézy

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV V BRATISLAVSKEJ ARCIDIECÉZE

Cirkevné územia súčasnej Bratislavskej arcidiecézy od roku 2008.

1) Bratislavská arcidiecéza (14. február 2008 - trvá) (vznikla vyčlenením z Bratislavsko-trnavskej arcidiecézy)

 1. Mons. Stanislav Zvolenský (arcibiskup Bratislavskej arcidiecézy, metropolita západnej provincie)
  (menovanie: 14. decembra 2008; uvedenie do úradu (kánonické prevzatie arcidiecézy): 8. marca 2008; koniec funkčného obdobia: trvá)
  Mons. Ján Formánek (generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy (generálny vikár do 21. marca 2012))
  (menovanie: 8. mája 2009; koniec funkčného obdobia: 16. marca 2012)
  Mons. Jozef Haľko (pomocný biskup a generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy (generálny vikár od 21. marca 2012))
  (menovanie: 31. januára 2012; konsekrácia: 17. marca 2012; koniec funkčného obdobia: trvá)

 

CHRONOLÓGIA ORDINÁROV ORDINARIÁTU OZBROJENÝCH SÍL A OZBROJENÝCH ZLOŽIEK SLOVENSKEJ REPUBLIKY

 Cirkevné územia súčasného Ordinariátu OS a OZ SR od roku 2003.

1) Bratislavská arcidiecéza (1. marec 2003 - trvá) (vznikla vyčlenením z Bratislavskej arcidiecézy)

 1. Mons. František Rábek
  (menovanie: 20. januára 2003; ustanovenie do úradu: 1. marca 2003; koniec funkčného obdobia: trvá)

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV NITRIANSKEJ DIECÉZY (OD ROKU 1900)

V zozname sa spomínajú len tí biskupi, ktorí na súčasnom území Slovenskej republiky a na území Nitiranskej diecézy požehnali, posvätili alebo konsekrovali nejaký kostol v 20. a 21. storočí.
Biskupi, ktorí posvätili kostol na území Slovenskej republiky a zároveň území Nitrianskej diecézy pred rokom 1901: Ladislav Maťašovský, František Xaver Fuchs, Jozef Vurum. Imrich Palugyay. Augustín Roškováni.

Cirkevné územia na území súčasnej Nitrianskej diecézy arcidiecézy od roku 1900

1) Nitrianska diecéza (880 - trvá)

Viliam Batthyány (pomocný biskup Nitrianskej diecézy a biskup-koadjútor)
(menovanie: 30. novembra 1904; konsekrácia: 5. februára 1905; koniec funkčného obdobia: 14. marca 1910)
Viliam Batthyány (apoštolský administrátor Nitrianskej diecézy)
(menovanie: 15. marca 1910; koniec funkčného obdobia: 5. marca 1911)

 1. Viliam Batthyány (nitriansky biskup)
  (menovanie: 26. marca 1911; koniec funkčného obdobia: po 28. októbri 1918)
  ? (apoštolský administrátor Nitrianskej diecézy (vo funkcii generálneho vikára Nitrianskej diecézy))
  (menovanie: po 28. októbri 1918; koniec funkčného obdobia: 12. februára 1921)
 2. Karol Kmeťko (nitriansky biskup)
  (menovanie: 13. novembra 1920; konsekrácia: 13. februára 1921; koniec funkčného obdobia: † 22. decembra 1948)
  (Po smrti bol vedením Nitrianskej diecézy pomocný biskup Eduard Nécsey, a to od 23. decembra 1948 až do svojho vymenovania za apoštolského administrátora Nitrianskej diecézy.)
  Eduard Nécsey (pomocný biskup Nitrianskej diecézy)
  (menovanie: 16. mája 1943; koniec funkčného obdobia: 1949)
  Eduard Nécsey (apoštolský administrátor Nitrianskej diecézy)
  (menovanie: 1949; koniec funkčného obdobia: † 19. júna 1968)
 3. Ján Pásztor (nitriansky biskup)
  (
  menovanie: 19. februára 1973; konsekrácia: 3. marca 1973; koniec funkčného obdobia: † 8. novembra 1988)
  Mons. Jozef Vrablec (generálny vikár Nitrianskej diecézy)
  (menovanie: 1973; koniec funkčného obdobia: 1988)
 4. J. Em. (Mons.) Ján Chryzostom Korec (nitriansky biskup (od 28. 6. 1991 kardinál))
  (menovanie: 6. február 1990; koniec funkčného obdobia: 15. júla 2005)
  Liturgický úkon kánonického prevzatia Nitrianskej diecézy Mons. Jánom Chryzostomom Korcom sa uskutočnil 25. marca 1990 v kostole Nanebovzatia Panny Márie na Kalvárii v Nitre.
            J. Em. kardinál Ján Chryzostom Korec (emeritný nitriansky biskup)
            16. júla 2005 - † 24. októbra 2015
  Mons. František Rábek (generálny vikár Nitrianskej diecézy (?))
  Mons. František Rábek (pomocný biskup a generálny vikár Nitrianskej diecézy)
  (menovanie: 13. júla 1991; konsekrácia: 27. júla 1991; koniec funkčného obdobia: 28. februára 2003)
  Mons. Marián Chovanec (pomocný biskup Nitrianskej diecézy (od 1. 3. 2003 do 14. 12. 2012 aj generálny vikár))
  (menovanie: 22. júla 1999; konsekrácia: 18. septembra 1999; koniec funkčného obdobia: 14. decembra 2012)
 5. Mons. Viliam Judák (nitriansky biskup)
  (menovanie: 9. júna 2005; konsekrácia: 16. júla 2005; koniec funkčného obdobia: trvá)
  Mons. Peter Brodek (generálny vikár Nitrianskej diecézy)
  (menovanie: 1. januára 2013; koniec funkčného obdobia: trvá)
  Mons. Peter Beňo (pomocný biskup Nitrianskej diecézy (vo funkcii zatiaľ nesvätil žiaden kostol))
  (menovanie: 29. januára 2021; konsekrácia: 24. apríla 2021; koniec funkčného obdobia: trvá)

 

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty Mons. Františka Rábeka: 20. 1. 2003 menovaný za ordinára novozriadeného ordinariátu Ozbrojených síl a ozbrojených zložiek Slovenskej republiky a od 1. 3. 2003 ordinár Ordinariátu OS a OZ SR
 2. Menovacie dekréty Mons. Mariána Chovanca: 20. 11. 2012 menovaný za biskupa Banskobystrickej diecézy

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV V 20. A 21. STOROČÍ V BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE

V zozname sa spomínajú len tí biskupi, ktorí na súčasnom území Slovenskej republiky alebo na území Banskobystrickej diecézy požehnali, posvätili alebo konsekrovali nejaký kostol v 20. a 21. storočí.

Cirkevné územia na území súčasnej Banskobystrickej diecézy.

1) Banskobystrická diecéza (13. 3. 1776 - trvá) (vznikla vyčlenením z Ostrihomského arcibiskupstva)

 1. Wolfgang Radnai (banskobystrický biskup) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol)
  (menovanie: 1904; konsekrácia: ?; koniec funkčného obdobia: 16. decembra 1920)
 2. Marián Blaha (banskobystrický biskup)
  (menovanie: 16. decembra 1920; konsekrácia: 13. februára 1921; koniec funkčného obdobia: † 21. augusta 1943)
  Andrej Škrábik (pomocný biskup Banskobystrickej diecézy a biskup-koadjútor)
  (menovanie: 14. júna 1941; koniec funkčného obdobia: 21. augusta 1943)
 3. Andrej Škrábik (banskobystrický biskup)
  (menovanie: ?; konsekrácia: 22. augusta 1943; koniec funkčného obdobia: 8. januára 1950)
  Ján Dechet (administrátor diecézy; diecézu spravuje počas obdobia sedisvakancie (1950 - 1973)) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol)
  (menovanie: 9. januára 1950; koniec funkčného obdobia: † 9. júna 1968)
  František Haspra (ordinár Banskobystrickej diecézy s právomocami kapitulárneho vikára; diecézu spravuje počas obdobia sedisvakancie (1950 - 1973))
  (menovanie: 17. júna 1968; koniec funkčného obdobia: 2. marca 1973)
 4. Jozef Feranec (banskobystrický biskup)
  (menovanie: 19. februára 1973; konsekrácia: 3. marca 1973; koniec funkčného obdobia: 14. februára 1990)
            Jozef Feranec (emeritný banskobystrický biskup) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol)
              
  15. februára 1990 - † 3. mája 2003
 5. Mons. Rudolf Baláž (banskobystrický biskup)
  (menovanie: 14. februára 1990; konsekrácia: 19. marca 1990; koniec funkčného obdobia: † 27. júla 2011)
  Mons. Peter Dubovský (pomocný biskup a generálny vikár Banskobystrickej diecézy (generálny vikár od roku 1993 do 30. 7. 1997))
  (menovanie: 12. januára 1991; koniec funkčného obdobia: 30. júla 2007)
            Mons. Peter Dubovský (emeritný pomocný biskup Banskobystrickej diecézy)
            31. júla 1997 - † 10. apríla 2008
  Mons. Tomáš Galis (pomocný biskup Banskobystrickej diecézy) (od 22. 3. 1990 do 1993 a od 1. 9. 1999 do 7. 3. 2008 generálny vikár Banskobystrickej diecézy)
  (menovanie: 28. augusta 1999; koniec funkčného obdobia: 7. marca 2008)
  Jozef Mahulányi (biskupský vikár Banskobystrickej diecézy pre duchovnú službu veriacich maďarskej národnosti)
  (menovanie: 10. apríl 2008; koniec funkčného obdobia: ?)
  Mons. Marián Bublinec (generálny vikár Banskobystrickej diecézy ako diecézny administrátor Banskobystrickej diecézy) (vo funkcii nesvätil žiaden kostol)
  (menovanie: 28. júla 2011; koniec funkčného obdobia: 14. decembra 2012)
 6. Mons. Marián Chovanec (banskobystrický biskup)
  (menovanie: 20. novembra 2012; uvedenie do úradu (kánonické prevzatie diecézy): 15. decembra 2012; koniec funkčného obdobia: trvá)

 

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty Tomáša Galisa: 14. 2. 2008 menovaný za biskupa Žilinskej diecézy

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV V ŽILINSKEJ DIECÉZE

 Cirkevné územia súčasnej Žilinskej diecézy od roku 2008.

1) Žilinská diecéza (14. február 2008 - trvá) (vznikla vyčlenením z Banskobystrickej a Nitrianskej diecézy)

 1. Mons. Tomáš Galis (žilinský biskup)
  (menovanie: 14. februára 2008; uvedenie do úradu (kánonické prevzatie diecézy): 15. marca 2008; koniec funkčného obdobia: trvá)

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV V 20. A 21. STOROČÍ KONČIACA SÚČASNOU KOŠICKOU ARCIDIECÉZOU

V zozname sa spomínajú len tí biskupi, ktorí na súčasnom území Slovenskej republiky a na území Košickej diecézy a Košickej arcidiecézy požehnali, posvätili alebo konsekrovali nejaký kostol.

Cirkevné územia na území súčasnej Košickej arcidiecézy

Zriadená bulou pápeža Pia VII. In universa gregis Dominici cura.

1) Košická diecéza (10. august 1804 - 1. júl 1995)

 1. Štefan Čech (košický biskup)
  (menovanie: ?; konsekrácia: 1820; koniec funkčného obdobia: † 4. júna 1831)
 2. Žigmund Bubič (košický biskup)
  (menovanie: ?; konsekrácia: 30. mája 1887; koniec funkčného obdobia: † 22. mája 1907)
  Augustín Fischer-Colbrie (pomocný biskup košickej diecézy a biskup-koadjútor)
  (menovanie: 27. decembra 1904; konsekrácia: 12. marca 1905; koniec funkčného obdobia: 21. mája 1907)
  Augustín Fischer-Colbrie (pomocný biskup košickej diecézy a biskup-koadjútor) (po smrti Žigmunda Bubiča 1. 2. 1906 menovaný za apoštolského administrátora Košického biskupstva až do svojho menovania ako nového biskupa)
  (menovanie: 1. február 1906; koniec funkčného obdobia: 21. mája 1907)
 3. Augustín Fischer-Colbrie (košický biskup)
  (menovanie: 6. augusta 1906; konsekrácia: 22. mája 1907; koniec funkčného obdobia: † 17. mája 1925)
  Jozef Čársky (apoštolský administrátor Košickej diecézy)
  (konsekrácia: 12. novembra 1925; koniec funkčného obdobia: 11. novembra 1938)
 4. Jozef Čársky (apoštolský administrátor území Košickej, Satmárskej a Rožňavskej diecézy na Slovensku)
  (menovanie: 11. novembra 1938; koniec funkčného obdobia: 28. februára 1945)
            Štefan Madarász (košický biskup na území Košickej diecézy, ktorá pripadla Maďarsku)
            
  (menovanie: 19. júla 1939; koniec funkčného obdobia: 8. augusta 1948)
 5. Jozef Čársky (apoštolský administrátor Košickej diecézy)
  (menovanie: 23. februára 1946; koniec funkčného obdobia: † 11. marca 1962)
  Štefan Onderko (generálny vikár Košickej apoštolskej administratúry)
  (menovanie: 15. januára 1954; koniec funkčného obdobia: 14. marca 1962)
 6. Štefan Onderko (kapitulný vikár Košickej diecézy (diecézu spravoval počas obdobia sedisvakancie))
  (menovanie: 15. marca 1962; koniec funkčného obdobia: 16. marca 1990)
 7. Mons. Alojz Tkáč (biskup košický)
  (menovanie: 14. februára 1990; konsekrácia: 17. marca 1990; koniec funkčného obdobia: 1. júla 1995)
  Mons. Bernard Bober (svätiaci pomocný biskup Košickej diecézy)
  (menovanie: ?; konsekrácia: 1993; koniec funkčného obdobia: 1. júla 1995)

2) Košická arcidiecéza  (2. júl 1995 - trvá)

        Dňa 31. marca 1995 ju pápež Ján Pavol II. povýšil bulou Pastorali quidem permoti na arcidiecézu. Toto povýšenie bolo formou vyhlásenia vzniku Košckej arcidiecézy ohlásené 13. júna 1995 v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

 1. Mons. Alojz Tkáč (arcibiskup Košickej arcidiecézy, metropolita východnej provincie)
  (menovanie: 31. mája 1995; konsekrácia: 2. júla 1995; koniec funkčného obdobia: 9. júla 2010)
            Mons. Alojz Tkáč (emeritný arcibiskup Košickej arcidiecézy)
            5. júna 2010 - † 23. mája 2023
  Mons. Bernard Bober (pomocný biskup Košickej arcidiecézy)
  (menovanie: ?; konsekrácia: 2. júla 1995; koniec funkčného obdobia: 9. júla 2010)
  Mons. Stanislav Stolárik (pomocný biskup a generálny vikár Košickej arcidiecézy)
  (menovanie: 26. februára 2004; konsekrácia: 20. marca 2004; koniec funkčného obdobia: 16. mája 2015)
 2. Mons. Bernard Bober (arcibiskup Košickej arcidiecézy, metropolita východnej provincie)
  (menovanie: 4. júna 2010; konsekrácia: 10. júla 2010; koniec funkčného obdobia: trvá)
  Mons. Marek Forgáč (pomocný biskup a generálny vikár Košickej arcidiecézy)
  (menovanie: 11. júna 2016; konsekrácia: 1. septembra 2016; koniec funkčného obdobia: trvá)

 

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty Mons. Stanislava Stolárika: 21. 3. 2015 menovaný za biskupa Rožňavskej diecézy

 2. Alojz Tkáč ako správca Rímskokatolíckej farnosti Červenica požehnal farský kostol
 3. Bernard Bober ako správca Rímskokatolíckej farnosti Kecerovce požehnal farský kostol

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV ROŽŇAVSKEJ DIECÉZY (OD ROKU 1900)

V zozname sa spomínajú len tí biskupi, ktorí na súčasnom území Slovenskej republiky alebo na území Rožňavskej diecézy požehnali, posvätili alebo konsekrovali nejaký kostol v 20. a 21. storočí.

Cirkevné územia na území súčasnej Rožňavskej diecézy

1) Rožňavská diecéza (13. marec 1776 - trvá) (vznikla vyčlenením z Ostrihomského arcibiskupstva)

 1. Ján Ivánkovits (rožňavský biskup)
  (menovanie: 22. novembra 1896; konsekrácia: 25. 4. 1897; koniec funkčného obdobia: 15. októbra 1904)
 2. Michal Bubnič (rožňavský biskup)
  (menovanie: 30. októbra 1925; konsekrácia: 8. decembra 1925; koniec funkčného obdobia: 30. septembra 1939)
 3. Michal Bubnič (apoštolský administrátor území Rožňavskej diecézy na Slovensku) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol)
  (menovanie: 9. júla 1939; konsekrácia: 1. októbra 1939; koniec funkčného obdobia: † 22. februára 1945)
 4. Róbert Pobožný (apoštolský administrátor území Rožňavskej diecézy na Slovensku vo funkcii kapitulárneho vikára) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol)
  (menovanie: 22. februára 1945; koniec funkčného obdobia: 21. júna 1949)
 5. Róbert Pobožný (apoštolský administrátor Rožňavskej diecézy)
  (menovanie: 22. júna 1949; konsekrácia: 14. septembra 1949, koniec funkčného obdobia: † 9. júna 1972)
  Zoltán Jozef Belák (apoštolský administrátor Rožňavskej diecézy vo funkcii kapitulárneho vikára) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol; sedisvakancia (1972 - 1990))
  (menovanie: 9. júna 1972; koniec funkčného obdobia: † 18. apríla 1988)
  Tibor Spišák (apoštolský administrátor Rožňavskej diecézy vo funkcii diecézneho administrátora) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol; sedisvakancia (1972 - 1990))
  (menovanie: 18. apríla 1988; koniec funkčného obdobia: 17. marca 1990)
 6. Mons. Eduard Kojnok (rožňavský biskup)
  (menovanie: 14. februára 1990; konsekrácia: 18. marca 1990; koniec funkčného obdobia: 27. decembra 2008)
            Mons. Eduard Kojnok (emeritný rožňavský biskup)
           
  28. decembra 2008 - † 27. októbra 2011
  Mons. Vladimír Filo (pomocný biskup Rožňavskej diecézy a biskup-koadjútor) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol)
  (menovanie: 23. november 2002; koniec funkčného obdobia: 27. decembra 2008)
 7. Mons. Vladimír Filo (rožňavský biskup)
  (menovanie: 28. decembra 2008; uvedenie do úradu: 28. januára 2009; koniec funkčného obdobia: 21. marec 2015)
  Mons. Vladimír Filo (apoštolský administrátor Rožňavskej diecézy (do vymenovania nového rožňavského biskupa)) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol)
  (menovanie: 21. marca 2015; koniec funkčného obdobia: 15. mája 2015)
            Mons. Vladimír Filo (emeritný rožňavský biskup)
            
  16. mája 2015 - † 18. augusta 2015
 8. Stanislav Stolárik (rožňavský biskup)
  (menovanie: 21. marca 2015; uvedenie do úradu: 16. mája 2015; koniec funkčného obdobia: trvá)
  Liturgický úkon kánonického prevzatia Rožňavskej diecézy Mons. Stanislavom Stolárikom sa uskutočnil 16. mája 2015 v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave.

 

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty:

 

CHRONOLÓGIA HIERARCHOV SPIŠSKEJ DIECÉZY

V zozname sa spomínajú len tí biskupi, ktorí na súčasnom území Slovenskej republiky alebo na území Spišskej diecézy požehnali, posvätili alebo konsekrovali nejaký kostol.

Cirkevné územia na území súčasnej Spišskej diecézy

1) Spišská diecéza (13. marec 1776 - trvá) (vznikla vyčlenením z Ostrihomského arcibiskupstva)

 1. Karol de Salbeck (spišský biskup)
  (menovanie: 13. marca 1776; koniec funkčného obdobia: † 15. júna 1785)
 2. Ján Révay (spišský biskup)
  (menovanie: 20. augusta 1787; koniec funkčného obdobia: † 9. januára 1806)
 3. Alexander Párvy (spišský biskup)
  (menovanie: 6. apríla 1904; konsekrácia: 25. júna 1904; koniec funkčného obdobia: † 24. marca 1915)
  Martin Kheberich (pomocný biskup Spišskej diecézy a kapitulný vikár) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol)
  (menovanie: 9. decembra 1915; konsekrácia: 20. február 1915; koniec funkčného obdobia: 11. marca 1919)
  Štefan Mišík (administrátor Spišskej diecézy vo funkcii kapitulárneho vikára) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol)
  (menovanie: 25. marca 1919; koniec funkčného obdobia: † 27. júla 1919)
  Marián Blaha (administrátor Spišskej diecézy) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol)
  (menovanie: 27. júla 1919; koniec funkčného obdobia: 12. februára 1921)
 4. Ján Vojtaššák (spišský biskup)
  (menovanie: 16. decembra 1920; konsekrácia: 13. februára 1921; koniec funkčného obdobia: † 4. august 1965) (od 3. 6. 1950 do 5. 10. 1963 v internácii bez možnosti riadenia diecézy)
  Štefan Barnáš (pomocný biskup Spišskej diecézy) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol)
  (menovanie: 25. októbra 1949; koniec funkčného obdobia: † 16. apríla 1964) (od júla 1950 internovaný a až do konca života pod policajným dozorom)
          
  Jeho biskupská vysviacka je považovaná za prvú tajnú biskupskú vysviacku v Československu; svätiteľom bol spišský biskup Ján Vojtaššák (hlavný svätiteľ) a Martin Kheberich, emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy (spolusvätiteľ).

  Ondrej Scheffer (administrátor Spišskej diecézy vo funkcii kapitulárneho vikára) (vo funkcií nesvätil žiaden kostol)
  (menovanie: 26. októbra 1950; inštalácia: 5.novembra 1950; koniec funkčného obdobia: † 3. novembra 1968)
  Jozef Ligoš (administrátor Spišskej diecézy vo funkcii spišského ordinára s právami kapitulného vikára (kapitulný vikár a ordinár spišského biskupstva))
  (menovanie: 14. novembra 1968; koniec funkčného obdobia: † 19. septembra 1973)
  Štefan Garaj (administrátor Spišskej diecézy vo funkcii spišského ordinára s právami a povinnosťami kapitulného vikára (kapitulný vikár a ordinár spišského biskupstva))
  (menovanie: 2. októbra 1973; koniec funkčného obdobia: 8. septembra 1989)
 5. Mons. František Tondra (spišský biskup)
  (menovanie: 26. júla 1989; konsekrácia: 9. septembra 1989; koniec funkčného obdobia: 4. augusta 2011)
  Mons. Andrej Imrich (pomocný biskup a generálny vikár Spišskej diecézy) (generálny vikár od 1.11. 1989)
  (menovanie: 4. júna 1992; konsekrácia: 11. júla 1992; koniec funkčného obdobia: 15. októbra 2015)
           Mons. Andrej Imrich (emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy)
           
  16. októbra 2015 - trvá
  Mons. Štefan Sečka (pomocný biskup a generálny vikár Spišskej diecézy)
  (menovanie: 28. júna 2002; konsekrácia: 27. júla 2002; koniec funkčného obdobia: 9. septembra 2011) (od 4. 8. 2011 do 9. 9. 2011 spravoval diecézu vo funkcii pomocného biskupa Spišskej diecézy)
 6. Mons. Štefan Sečka (spišský biskup)
  (menovanie: 4. augusta 2011; uvedenie do úradu: 10. septembra 2011; koniec funkčného obdobia: † 28. októbra 2020)
  Mons. Ján Kuboš (pomocný biskup Spišskej diecézy)
  (menovanie: 25. marca 2020; konsekrácia: 24. júla 2020; koniec funkčného obdobia: trvá)
  Mons. Ján Kuboš (administrátor Spišskej diecézy)
  (menovanie: 29. októbra 2020; koniec funkčného obdobia: 20. október 2023) (diecézu spravuje počas obdobia sedisvakancie)
 7. Mons. František Trstenský (spišský biskup)
  (menovanie: 8. septembra 2023; konsekrácia: 21. október 2023 koniec funkčného obdobia: trvá)
  Mons. Ján Kuboš (ďalej pokračuje vo funkcii pomocného biskupa Spišskej diecézy) (generálny vikár od 6. 11. 2023)

Poznámky:

 1. Menovacie dekréty: 
 2. Jozef Ligoš ako správca Rímskokatolíckej farnosti Veľké Borové požehnal aj filiálny kostol v Malom Borovom

 

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.