Čakajte prosím ...

map
Kostoly Slovenska

Často kladené otázky

Venuje sa stránka kostolyslovenska.sk aj kaplnkám?

Stránka sa venuje výlučne kostolom. Kaplnky, rotundy, modlitebne a synagógy neobsahuje.

Prečo na stránke nenájdem kostoly ostatných cirkví, hoci sú štátom uznané?

Kostoly na Slovensku stavajú rímskokatolícka, evanjelická, gréckokatolícka, pravoslávna a reformovaná cirkev. Ďalšie štátom uznané cirkvi (13) nemajú budovy s označením kostol.

Prečo sú kostoly na stránke odfotené iba z exteriéru?

V tejto fáze projektu sme sa sústredili len na fotografie exteriérov. Postupne - do knižných publikácií - budú pribúdať aj interiéry.

Pribudnú na stránku aj nové kostoly?

Áno, na stránku budeme dopĺňať  nové kostoly. 

Čo je to kostol?

Definíciu čo sa rozumie pod pojmom kostol, nájdeme v Kódexe kánonického práva:

Kán. 1214
Pod označením kostol sa rozumie posvätná budova, určená na božský kult, do ktorej veriaci majú právo prichádzať, aby v nej najmä verejne vykonávali božský kult.

Kán. 1215
§ 1. Ani jeden kostol sa nemá stavať bez výslovného písomného súhlasu diecézneho biskupa.
§ 2. Diecézny biskup nemá dať súhlas, ak po vypočutí presbyterskej rady a rektorov susedných kostolov neusúdi, že nový kostol môže slúžiť na dobro duší a že nebudú chýbať prostriedky, potrebné na stavbu kostola a na božský kult.
§ 3. Aj rehoľné inštitúty, hoci od diecézneho biskupa dostali súhlas na založenie nového domu v diecéze alebo v meste, predsa len pred začatím stavby kostola na presne určenom mieste musia dostať od neho povolenie.

  • Ako je možné, že na našom území sa nachádzajú kostoly, ktoré slúžia na iné ako bohoslužobné účely?

Kán. 1222
§ 1. Ak sa nejaký kostol nijakým spôsobom nemôže používať na božský kult a nie je možnosť ho obnoviť, diecézny biskup ho môže odovzdať na profánne, nie nedôstojné používanie.
§ 2. Kde sa z iných závažných dôvodov odporúča, aby sa nejaký kostol na božský kult ďalej nepoužíval, diecézny biskup ho môže po vypočutí mienky presbyterskej rady odovzdať na profánne, nie nedôstojné používanie so súhlasom tých, ktorí si naň zákonne uplatňujú práva, a len keď dobro duší neutrpí preto nijakú škodu.

Autorom fotografií, databázy kostolov, chronológie hierarchov a svätiteľov je Zdenko Dzurjanin. Akékoľvek ich šírenie je možné len so súhlasom autora.